Všeobecné podmínky a ubytovací řád

I. Způsob objednání

Objednávku pronájmu je možno provádět osobně, e-mailem nebo telefonicky.

Objednávka – rezervace je považována za platnou až po písemném potvrzení provozovatelem a po zaplacení zálohy hostem  za pronájem dohodnutých prostor na účet provozovatele, pokud nebylo dohodnuto jinak.

Uhrazením zálohy potvrzuje zákazník, že se seznámil se službami, cenou, platebními a jinými podmínkami, ubytovacím řádem, všeobecnými podmínkami a zvláště stornovacími podmínkami.

 

II. Podmínky uzavření smlouvy o pronájmu

a) Podpisem ubytovaného (dále jen host) na „Předávací protokol“ je mezi hostem a provozovatelem uzavřena smlouva o pronájmu podle § 754 a násl. Občanského zákoníku a to za podmínek uvedených níže a v dohodě o ubytování.

b) Ubytování je poskytováno úplatně, přičemž cena za ubytování je stanovena dle platného ceníku, smluvně a to dohodou obou stran a potvrzována podpisem na „Předávací protokol“. Pronájmem se rozumí používání ubytovacích a cvičících prostor prezentovaných na stránkách  (dále jen prostory určené k pronájmu).

c) Rezervace je platná až po zaplacení zálohy dle domluvy s provozovatelem. Doplatek platí klient v hotovosti nebo na účet v termínu dle domluvy s provozovatelem, nejpozději však 30 dnů před nástupem.

d) Při objednávce ve lhůtě kratší než 30 dnů před nástupem se platí celá částka za pobyt a případné služby najednou, pokud není s provozovatelem dohodnuto jinak.

Přímá platba z účtu na účet není předmětem elektronické evidence tržeb. Nemusíme tedy vystavovat ani zasílat žádné účtenky.

e) Ubytovaný je povinen dodržet čas nástupu nejdříve ve 14.00 hodin a nejpozději do 20.00 hodin, pokud není s provozovatelem dohodnuto jinak. Čas ukončení pobytu do 10.00 hodin, pokud není s ubytovatelem dohodnuto jinak. Neučiní-li tak host ve stanovené lhůtě, může mu ubytovatel účtovat pobyt i za následující den.

f) Kauce 1500 Kč slouží pro případné uhrazení nákladů provozovatele, kdy veškeré ubytovací a cvičící prostory nejsou uvedené do původního stavu a provozovatel je nucen je uvést do původního stavu

 

III. Náhrada škody

a) V případě vzniku škody způsobené zaviněním hosta, je provozovatel oprávněn domáhat se náhrady za škodu, popřípadě si ponechat kauci nebo její úměrnou část, rovnající se výši škody způsobené zaviněním hosta.

b) Host je povinen uhradit případnou škodu vzniklou v prostorách určených k ubytování a cvičení psů, a to v plné výši, včetně náhrady ušlého zisku ve výši platné ceny za ubytování po celou dobu, po kterou budou prostory určené k ubytování nebo cvičení psů nebo části domu vyřazeny z provozu.

Tuto povinnost má host i v případě, že škodu způsobí děti, psi nebo jiné osoby ubytované s hostem, nejpozději do termínu odjezdu.

 

IV. Práva a povinnosti hosta

a) Host má právo užívat pronajaté prostory a veškeré vybavení dle seznamu poskytnutého vybavení v souladu s dodržováním zásad dobrého hospodaření.

Při nástupu obdrží host klíče od hlavních vstupních dveří. Host je povinen předejít ztrátě těchto klíčů, zabezpečit je proti odcizení a vyvarovat se zapůjčení klíčů osobám, které nejsou v chalupě ubytovány.

Při ztrátě, nebo jiném zneužití klíčů je host povinen zaplatit provozovateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč. Tím není dotčeno právo provozovatele domáhat se náhrady způsobené škody.

 

b) Host je povinen:

 

 c) Host nesmí bez souhlasu ubytovatele:

 

d) Host dále v prostorách určených k ubytování nesmí 

 

V. Povinnosti provozovatele

Provozovatel je povinen

 

VI. Vozidlo a cennosti hosta 

Parkování vozidel hostů je umožněno na vlastním přilehlém pozemku /parkovišti vedle domu/. Tyto parkovací plochy jsou otevřené a tudíž provozovatel neručí za případné škody či odcizení vozidla nebo věcí ve vozidle § 434/1 O. z. Provozovatel doporučuje hostům, aby klenoty, peníze a jiné cennosti nenechávali volně v prostorách určených k ubytování, výcviku nebo ve vozidle.

 

VII. Úklid

Ložní prádlo/povlečení si host převezme od provozovatele.

Je zakázáno používání spacích pytlů z důvodu nedostatečné hygieny.

Základní úklidové pomůcky jsou součástí prostor určených k ubytování.

Během pobytu zodpovídá za úklid ve všech pronajatých prostorách host.

Podle domluvy, host buď provede závěrečný úklid a pronajaté prostory předá v takovém stavu, v jakém je převzal při příjezdu. Pokud toto nebude zabezpečeno, propadá mu kauce ve výši 1 500 Kč. Závěrečný úklid zahrnuje i odvoz odpadků.

VIII. Domácí zvířata

Pobyt se psem je možný. Při pronájmu cvičících prostor se za pobyt se psem neplatí. Při pobytu se psem bez pronájmu cvičících prostor, je ubytování psa zpoplatněno částkou 50 Kč/pes/noc.

Jiná zvířata dle dohody.

Host je povinen uklízet po svém psovi v celém objektu i v blízkém okolí. Před odjezdem je host povinen uklidit celý areál včetně zahrady a cvičících prostorů.

Pokud se pes vyvenčí v budově, je host povinen zaplatit sankci 100,- Kč.

IX. Reklamace

Host má právo na reklamaci, jestliže ubytování nebylo poskytnuto v dohodnutém rozsahu nebo kvalitě. Připomínka nebo reklamace hosta musí být uplatněna ihned, aby mohla být odstraněna. Pokud by nebyla připomínka nebo závada nahlášená hostem odstraněna, je zapotřebí sepsat zápis a dohodu mezi oběma stranami.

X. Odstoupení od Smlouvy o pronájmu

a) Host má právo odstoupit od „Smlouvy o pronájmu“. Odstoupení od smlouvy se řídí stornovacími podmínkami viz. bod XI. tohoto řádu.

b) Provozovatel má právo od „Smlouvy o pronájmu“ odstoupit, jestli-že host hrubě porušuje povinnosti stanovené touto smlouvou, ubytovacího řádu nebo v prostorách určených k ubytování hrubě porušuje dobré mravy bez nároku na vrácení peněz za pobyt.

c) Odstoupení od „Smlouvy o pronájmu“ nemá vliv na pohledávky z této smlouvy vzniklé.

d) V případě odstoupení od „Smlouvy o pronájmu“ si provozovatel vyhrazuje právo vyzvat hosta k opuštění pronajatých prostor.

XI. Stornovací podmínky

a) Provozovatel nevyžaduje žádný stornovací poplatek v případě výskytu objektivních závažných příčin, které vedou k odstoupení od smlouvy o ubytování, jako jsou hospitalizace, živelné katastrofy, havárie apod. Tyto skutečnosti musí host doložit příslušnými doklady nejpozději do 5 kalendářních dnů od výskytu objektivních závažných příčin, písemně na adresu provozovatele, nejpozději však dva týdny před plánovaným nástupem.

b) Při stornování smlouvy do 40 dnů před nástupem, je vrácena celá výše úhrady za pobyt a pronajímatel si ponechá 300,-Kč jako manipulační poplatek. Při stornování smlouvy do 30 dnů před nástupem, je storno poplatek ve výši 100 % z ceny pobytu. Pokud nebylo dohodnuto jinak.

Storno poplatky se neúčtují v případě, že si zákazník zajistí za sebe odpovídající náhradu - v tomto případě je již zaplacená částka za pobyt vinkulována ve prospěch platby náhradníka.  

c) Pronajímatel má právo pobyt zrušit v případě, že dojde k vážným a nepředvídatelným okolnostem (např. živelná pohroma, katastrofa, technická závada a jiné), pro které není možné řádný průběh pobytu zajistit.

V tomto případě se může pronajímatel s nájemcem dohodnout a nabídnout ubytování v jiném objektu.

Pokud zákazník tuto nabídku odmítne, bude mu vrácena již uhrazená cena pobytu.

Zákazník nemá právo požadovat žádné další náhrady.

Pronajímatel nezodpovídá za provoz sportovních, kulturních a rekreačních zařízení, restaurací a obchodů v okolí, avizovaných na jeho stránkách.

Ubytovatel vybírá od ubytovaného při zahájení pobytu kauci 1500 Kč.

Účelem kauce je zajištění úhrady škody, která vznikne poškozením pronajatého objektu či jeho zařízení a vybavení v důsledku nedodržení ubytovacího řádu.

Při odevzdání řádně uklizeného objektu bez poškození se kauce v den ukončení pobytu vrací hostu v plné výši po odečtení nákladů na plyn a dřevo. V případě nutného úklidu objektu provozovatelem kauce 1 500,- Kč propadá provozovateli.

U silvestrovských pobytů či jiných speciálních pobytů se však může výše kauce po dohodě změnit .

Při příjezdu a předání objektu učiní majitel nebo jeho zástupce za přítomnosti klienta záznam o stavu plynoměru do „Předávacího protokolu“.

XII. Doklad totožnosti

Host při nástupu k ubytování umožní pronajímateli zápis do knihy ubytování, dle platného dokladu totožnosti a cizinci se zapíší do domovní knihy určené pro cizince.

Ubytovací kniha obsahuje jméno a příjmení, bydliště, číslo občanského průkazu, nebo cestovního pasu.

XIII. Provozovatel

si vyhrazuje právo za účelem kontroly vstoupit do objektu během pobytu hostů.

Ubytovací služby – Jitka Hrdinová, Fryšava 62, 592 04 Fryšava pod Žákovou horou

ICO: 033 62 787

tel: 728 394 570  

hrdinovaji@centrum.cz

 

  • záloha – předem na účet
  • doplatek v hotovosti nebo na účet
  • kauce – při příjezdu – 1 500 Kč
  • ztráta klíčů – 1 000 Kč
  • vyvenčení psa v budově – 100 Kč
  • spotřeba plynu – 20 Kč / 1 m3
  • spotřeba dřeva – 100 Kč / koš
  • úklid – vlastní nebo 2 000 Kč
  • ubytování psa bez pronájmu cvičících prostor – 50 Kč / noc / pes 

Fryšava 62, 592 04 Fryšava
hrdinovaji@centrum.cz

+420 728 394 570

webmaster CORA 2019 - 2024
navigovat na začátek

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.